Политика за защита на личните данни на „РАШЕВ И КО“ ЕООД

Данни за „РАШЕВ И КО“ ЕООД, като администратор на лични данни:

„РАШЕВ И КО“ ЕООД, ЕИК: 203633301, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ № 4Б, ет. 6, ап. 11, Тел.: 0895540370, Ел. поща:  iliyanrashev@gmail.com

Предмет

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „РАШЕВ И КО“ ЕООД събира с цел да ви предостави услуги („Услуги“), съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайта ни, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви и за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия сайт и/или чрез други споменати по-горе методи.

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, „РАШЕВ И КО“ ЕООД се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Съответната нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме:
„РАШЕВ И КО“ ЕООД обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:
– за регистрация в сайта, за да отправите към нас запитване чрез използване на формата за контакт;
– за да ви изпращаме съобщения за наши услуги и покани за събития, ако изрично сте дали съгласието си за това;
– за да ви изпращаме съобщения за продукти, услуги или събития на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин, в случай че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но „РАШЕВ И КО“ ЕООД намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране, или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Данни за целите на ползването на услуги и отправяне на запитване:

Вие можете да отправите към нас запитване, попълвайки създадената форма за контакт. В нея ясно обозначаваме кои лични данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Бисквитки и други пасивни технологии 

„РАШЕВ И КО“ ЕООД използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне.

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.

Данни, събирани от други източници 

Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

– данни за осъществяване на контакт с вас;
– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви информираме откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.

Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

„РАШЕВ И КО“ ЕООД не споделя вашите лични данни с трети страни, освен когато това се налага поради законова разпоредба или когато се налага, за да представим заявени от вас услуги.

„РАШЕВ И КО“ ЕООД разкрива вашите лични данни само в следните случаи:
– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите и др.

Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):
– Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com
– Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in „like“ button, Sign in with Facebook profile и др.): https://www.facebook.com/privacy/
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
– Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Мерки за защита

„РАШЕВ И КО“ ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните.

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, „РАШЕВ И КО“ ЕООД приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Права на субектите на данни 

(1) Всяко лице има право да иска достъп до своите лични данни, включително и да иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите на това обработване, категориите данни и за получателите на данните, както и за целите на всяко обработване на лични данни, отнасящи се до него.

(2) Правото на достъп се осъществява чрез искане на засегнатото физическо лице, получено на адреса по седалището на „РАШЕВ И КО“ ЕООД или на официалната електронна поща.

(3) Всяко физическо лице има право да поиска заличаването, коригирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

(4) Всяко лице има право писмено да възрази срещу обработването на и/или предоставянето на трети лица на неговите лични данни без необходимото законово основание.

(5) БРТПП е длъжна в двуседмичен срок от получаване на искане по предходните алинеи да уведоми заявителя дали са налице законовите основания за уважаване на искането. Ако „РАШЕВ И КО“ ЕООД установи, че са налице законовите основания да уважи искането, уведомява лицето и за реда, по който може да упражни правото си.

(6) Субектите на данни имат също правото да:

оттеглят съгласието си за обработване по всяко време;

възразят срещу употреба на личните им данни за целите на директния маркетинг;

изискат информация за основанието, въз основа на което личните им данни са предоставени за обработване на обработващ извън ЕС/ЕИП;

възразят срещу решение, взето изцяло на база на автоматизирано обработване, включително профилиране;

бъдат уведомени за нарушение на защита на данните, което е вероятно да доведе до висок риск за техните права и свободи;

подават жалби до регулаторния орган;

в някои случаи да получат или да поискат техните лични данни да бъдат трансферирани до трета страна в структуриран, общо използван формат, подходящ за машинно четене (право на преносимост).

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

Актуализация/обновяване на вътрешните правила 

Настоящаите правила се ревизират и актуализират от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

en_USEnglish